ساختار «used to» برای اشاره به گذشته

نوشته شده بوسیله : admin در ساعت 10:25 ب.ظ | تاریخ : 3 اکتبر 2009

ساختار used to… را برای بیان کاری استفاده می کنیم که در گذشته بطور مرتب انجام می دادیم. برای نمونه «I Used to study French many in that institute» بدان معنی است که در گذشته در آن آموزشگاه زبان فرانسه می آموختید. یا «I used to have many friends at high school» یعنی در دبیرستان دوستان بسیاری داشتم.

نکته یک: بلافاصله پس از used to… باید فعل حال ساده بکار ببریم.

نکته دو: پس از فعل کمکی do علامت گذشته فعل «d» از فعل used حذف می شود: «Did you use to» یا «I didn’t use to».

  ناهید:

I was born in 1983 in Damavand, but I grew up in Tehran. When I was 6 years old, I moved to Tehran. I went to Motahari elementary school and Zeinabieh guidance school and Esteghlal middle school.   x 

I remember when I was a child I used to lose my mother again and again. I also used to hide behind cars. My favorite hobbies were going to cinema and playing football with my brothers. When I was a kid, I used to be very messy, but      now I’m neat.    x

دنیا:

I was born in 1995 in Tehran. I grew up in Tehran. I went to school on Yoosefabad Street.   x

When I was a child I used to play with my friends. I used to go biking all the time. I didn’t use to fight with my friends and my brother. I didn’t use to have a nickname when I was a child. I used to wear skirts. I used to be a movie star because I loved movies. I didn’t use to have a pet.   x

کیمیا:

I was born in Tehran in 1995. I grew up in Tehran. We moved to a new apartment when I was six years old. I went to elementary school on Yousefabad street for five years.   x

When I was a child I used to have a lot of free time but now I don’t have. I used to write short stories when I was in elementary school but now I don’t. I used to play volleyball with my best friend now I don’t like volleyball. I didn’t use to watch TV a lot but now I do. I didn’t use to study hard for exam now I do.   x

مهتاب:

I was born in Tehran in 1995. I grew up in Tehran. My family and I moved to Yoosefabad from Amirabad. When I was ten I went to kindergarten, elementary school in Amirabad and Yoosefabad.   x 

I used to watch TV a lot when I was a child, but now I don’t watch TV a lot. I used to make many handcrafts, but now I don’t make any because I don’t have time now. I didn’t use to bother my parents and now I still don’t bother them.   x

مریم:

I was born in 1994 in Tehran so I grew up in Tehran too. I didn’t move to another place. I went to the elementary school in Farhang square and I went to guidance school and middle school in Farhang School too.   x

I used to go biking in the park when I was a child. I used to go to elementary school when I was a child. I used to go rock climbing but now I go in line skating. I used to play football when I was a child.   x

نگار:

I was born in 1993 in Tehran and I grew up and go to school in eastern Tehran. We moved to Usefabad when I was 12 and I passed the guidance school there too.   x

When I was a child I used to have a lot of yellow chicks and I used to go to kindergarten. I didn’t use to watch TV a lot and most of the times I used to paint, play computer games and listen to music. I used to fight with my sister and I still do it!   x

سمانه:

I was born in Tehran in 1375. I grew up in Tehran and went to elementary school on Yoosefabad Street and now I go to guidance school in Vanak square.   x

When I was a kid my mother cleaned my bedroom but now I clean my bedroom myself and I used to play football with my cousins then I used to ride bicycle in our yard, but I didn’t use to play in line skating. I used to play with my dolls but now I don’t play with them. When I was a child I didn’t use to have pets.   x

سمیرا:

I was born in Tehran in 1995 and I grew up in Tehran too. I move to Yousefabad from Niavaran when I was a child. I went to elementary school in Farhang square.   x

When I was a child I used to collect stamps but now I’m very busy and I don’t have any free time to collect things. I used to play violin but now I play the piano. When I was a kid I wanted to be a doctor but now I want to be a lawyer. I used to be very neat but now I’m messy. I didn’t use to study very much but now I study all the time.   xتحت دسته : ساختار "used to"
دیدگاه‌ها خاموش